Inwestycja na TWKS

Proces inwestycyjny TWKS

Cały teren TWKS został podzielony umownie na 8 obszarów inwestycyjnych. Do każdego z nich przypisano funkcje, np. „usługi sportu”. Oznacza to, że pozyskani inwestorzy będą mogli realizować w ramach danego obszaru konkretną już zaplanowaną inwestycję. TS poszukuje dwóch typów podmiotów do współpracy:

– partnerów branżowych – z którymi TS zakłada realizację wspólnych przedsięwzięć w zakresie organizacji gonitw oraz działalności hazardowej.
– partnerów inwestycyjnych – którzy w zamian za czynsz dzierżawny i ewentualny udział w zyskach podejmą się zarządzania jednym (lub więcej) obszarami i zrealizują zaplanowane inwestycje.

W ramach tej części projektu inwestycyjnego mogą powstać takie zaplanowane obiekty jak: hotele, budynki: usługowe
i mieszkalne, zaplecza, biurowe, wielofunkcyjna hala (z przeznaczeniem na imprezy sportowe, targowe, itp.), lustrzana rozbudowa Trybuny II, stajnie gościnne oraz wieża widokowa. Szczegółowy zakres prac zostanie uzgodnionyz wyłonionymi w drodze projektu partnerami.

Plan inwestycyjny

Teren TWKS został podzielony na 8 obszarów inwestycyjnych, zgodnych z dotychczasową funkcją:

– Obszar nr 1 (usługi sportu) – tor wyścigów konnych – obszar, na którym poza torem wyścigowym, obiektami istniejących trybun i zaplecza dla organizacji gonitw proponowane są dodatkowe funkcje w postaci funkcji hotelowej wraz z usługami towarzyszącymi i parkingiem podziemnym dla zapewnienia wymaganej przepisami ilości miejsc postojowych. Nowym obiektem inwestycyjnym jest obiekt dobudowany do Trybuny środkowej, oznaczony na Modelu przestrzennym literą „H”;

– Obszar nr 2 (usługi sportu) – tereny sportu i rekreacji – obszar obecnego toru treningowego wraz z istniejącą zabudową mieszkaniową i inwentarską („Stajnie północne”) – dla tego obszaru proponowana jest kontynuacja zabudowy w nawiązaniu do koncepcji historycznej z uwzględnieniem funkcji handlu, turystyki, gastronomii, mieszkalnictwa zbiorowego oraz garażu wielopoziomowego dla zapewnienia wymaganej przepisami ilości miejsc postojowych. Nowymi obiektami inwestycyjnymi są obiekty oznaczone na Modelu przestrzennym literami: „F” (budynki zaplecza dla funkcji rekreacyjnej i sportowej); „D” ( budynki usługowe);

– Obszar nr 3 (usługi sportu) – wielofunkcyjne obiekty o proponowanej funkcji wystawienniczo – targowo – kongresowo – widowiskowo – sportowej z garażem wielopoziomowym. Nowym obiektem inwestycyjnymi jest obiekt oznaczony na Modelu przestrzennym literą „G” (kompleks obiektów hali wielofunkcyjnej);

– Obszar nr 4 (usługi sportu) – odbudowa dawnej wieży ciśnień, wysadzonej w powietrze w okresie II wojny światowej. Proponowane funkcje to funkcje biurowe, hotelowe, gastronomia, zaplecze turystyki. Nowym obiektem inwestycyjnymi jest obiekt oznaczony na Modelu przestrzennym literą „K” (wieża widokowa);

– Obszar nr 5 (usługi sportu) – obszar, na którym zlokalizowane są tzw. „Stajnie południowe” – planowana jest rozbudowa stajni w nawiązaniu do koncepcji historycznej z uwzględnieniem funkcji usługowych, administracji, mieszkalnictwa zbiorowego. Nowymi obiektami inwestycyjnymi są obiekty oznaczone na Modelu przestrzennym literami: „I” (stajnie gościnne); „J” (rozbudowa kolonii stajenno-
mieszkalnej);

– Obszar nr 6 (usługi sportu) – obszar przy Al. Wyścigowej, na którym planowana jest, zgodnie z uzyskaną Decyzją o warunkach zabudowy budowa biurowca z garażem podziemnym i innymi usługami pod wynajem. Nowym obiektem inwestycyjnymi jest obiekt oznaczony na Modelu przestrzennym literą „A” (budynek biurowy);

– Obszar nr 7 (usługi sportu) – obszar, na którym proponowana jest budowa hotelu cztero – lub pięcio-gwiazdkowego z zapleczem gastronomicznym i garażem podziemnym dla gości uczestniczących w imprezach organizowanych na terenie TWKS, a także gości zewnętrznych. Nowym obiektem inwestycyjnymi jest obiekt oznaczony na Modelu przestrzennym literą „E” ( hotel);

– Obszar nr 8 (usługi sportu) – obszar przy Al. Wyścigowej, na którym proponowana jest budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego Aqua Park, SPA z zapleczem hotelowym i gastronomicznym oraz garażem podziemnym. Nowymi obiektami inwestycyjnymi są obiekty oznaczone na Modelu przestrzennym literami: „B” (hotel); „C” ( Aquapark);

– Obszar o symbolu ZP – zieleń o funkcji powiązań przyrodniczych, komunikacja piesza, wody powierzchniowe;

– Obszar o symbolu K – ulice wewnętrzne, parkingi, garaże wielopoziomowe, ciągi piesze i rowerowe, infrastruktura techniczna itp.;

Przy przygotowaniu Szczegółowej Koncepcji Zagospodarowania terenu oraz późniejszym podziale terenu TWKS na obszary inwestycyjne oraz przy formułowaniu wniosków do MPZP Spółka korzystała z pomocy firmy doradczej oraz uprawnionego Urbanisty. Propozycja podziałów na 8 obszarów odzwierciedla wyodrębnione funkcje, które mogą funkcjonować samoistnie oraz wynika z konieczności zachowania istniejącego układu funkcjonalno-przestrzennego jakim jest teren TWKS, wpisany jako zamierzenie urbanistyczne do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Planowane inwestycje nie mogą zaburzać tego układu, mogą stanowić jedynie jego uzupełnienie. Planowany podział na obszary o określonych funkcjach, zależny jest od akceptacji Urzędu Konserwatora Zabytków i wprowadzenia wpisu do MPZP oraz od podejścia do realizacji projektu poszukiwania partnerów branżowych i inwestycyjnych jakie zostanie wypracowane wspólnie z doradcą.