Informacje uzupełniające

Stan prawny nieruchomości Torów Wyścigów Konnych
na Służewcu w Warszawie

Tory Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie to zabudowana nieruchomość położona na terenie Dzielnicy Ursynów, o łącznej powierzchni 1.381.507 m2. Właścicielem całej nieruchomości jest Skarb Państwa. Niezbywalne prawo własności wykonuje Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.

W dniu 14 maja 2008 roku Polski Klub Wyścigów Konnych zawarł z Totalizatorem Sportowym Sp. z o. o. umowę dzierżawy na czas określony – 30 lat. Umowa przewiduje możliwość przedłużenia powyższego okresu. Na jej zawarcie Polski Klub Wyścigów Konnych uzyskał 30 kwietnia 2008 roku zgodę Ministra Skarbu Państwa, stosownie do treści art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 ze zm.).

Zgodnie z treścią Umowy Dzierżawy, PKWK wyraził zgodę na opracowanie i realizację przez Totalizator Sportowy Sp. z o. o. (TS) własnej koncepcji zagospodarowania terenu Toru Wyścigów Konnych na Służewcu (TWKS), w szczególności na wybudowanie przez TS bądź inne wskazane przez TS podmioty jednego bądź kilku obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności obiektów hotelowych, biurowych, rekreacyjnych.

13 czerwca 2012 roku Totalizator Sportowy Sp. z o.o. i Polski Klub Wyścigów Konnych zawarły porozumienie, dzięki któremu możliwy jest mechanizm, który pozwala na wydłużenie okresu najmu dla obszarów do okresu zgodnego z kodeksem cywilnym.

Aktualny stan planistyczny dla obszaru TWKS
oraz wypis z planowanej koncepcji zagospodarowania

Dla terenu TWKS nie ma obowiązującego MPZP (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). W chwili obecnej wszelkie inwestycje czynione na tym terenie wymagają uzyskania (w zależności od ich rodzaju) DWZ (decyzji o warunkach zabudowy) lub DCP (decyzji celu publicznego). Studium zostało uchwalone przez Radę m.st. Warszawy, Uchwałą nr LXXXII/2746/2006 10 października 2006 r., a następnie kilkukrotnie zmienione.

W związku z podjętą przez Radę m. st. Warszawy Uchwałą Nr XXX/646/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP w rejonie ul. Kłobuckiej Totalizator Sportowy Sp. z o. o. opracował i złożył do Prezydenta m. st. Warszawy wnioski do ww. planu, dotyczące planowanego sposobu zagospodarowania terenów Toru Wyścigów Konnych na Służewcu.

Zgodnie z zapisami SUiKZP we wnioskach wpisano przeznaczenie całości terenu TWKS pod usługi sportu jako funkcji wiodącej (podstawowej) oraz pod inne usługi (określone w SUiKZP m.st. Warszawy dla terenów US), w tym: administracji, kongresów, wystawiennictwa, hotelarstwa, gastronomii, handlu, turystyki, kultury, rozrywki, zamieszkania zbiorowego itp. oraz pod urządzenia komunikacji, inżynierii miejskiej i zieleni jako funkcje dopuszczalne;

We wnioskach złożonych do MPZPW przyjęto założenie funkcjonalnego podziału teren TWKS na 8 obszarów inwestycyjnych oraz obszary: komunikacji wewnętrznej i zieleni, o funkcjach zgodnych z funkcjami określonymi dla tego terenu w SUiKZP.

Ochrona konserwatorska

Zespół Torów Wyścigów Konnych na Służewcu został wpisany do rejestru zabytków Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 1380-A, co potwierdza stosowna decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków z dnia 7 czerwca 1989 roku.

Granice Zespołu określone zostały postanowieniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków działającego z upoważnienia Wojewody Warszawskiego Nr 218/97 z dnia 17 lutego 1997 roku.

Formuła prawna przyszłej współpracy (model biznesowy)

Przewidzianą formułą prawną przyszłej współpracy z inwestorami jest poddzierżawa.

Zgodnie z treścią Umowy Dzierżawy, Wydzierżawiający wyraził zgodę na opracowanie i realizację przez Dzierżawcę własnej koncepcji zagospodarowania Przedmiotu Dzierżawy II, w szczególności do wybudowania przez Dzierżawcę bądź inne wskazane przez Dzierżawcę podmioty jednego bądź kilku obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności obiektów hotelowych, biurowych, rekreacyjnych. The Best Value Wooden Hot Tubs, Saunas, Baths and BBQ grills direct from the manufacturer – Wooden SPA Solutions UK

Jednocześnie, Wydzierżawiający wyraził w Umowie Dzierżawy zgodę na zawarcie przez Dzierżawcę umów poddzierżawy całości lub części Przedmiotu Dzierżawy II.